สถิติประจำวันนี้ - นักเรียน
ระดับชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนปกติ มาเรียนสาย ไม่เข้าโรงเรียน
(ขาดเรียน ยังไม่มา ลา วันหยุด)
ปวช.1/1 83 0 0 83
ปวช.1/2 19 0 0 19
ปวช.2 100 0 0 100
ปวช.2/1 6 0 0 6
ปวช.3 67 0 0 67
ปวช.3/2 7 0 0 7
ปวส.1/1 163 0 0 163
ปวส.1/2 126 0 0 126
ปวส.1/3 25 0 0 25
ปวส.1/4 22 0 0 22
ปวส.1/5 25 0 0 25
ปวส.2 453 0 0 453
ปวส.2/2 1 0 0 1
รวม 1097 0 0 1097

วันนี้เป็นวันหยุดพิเศษสำหรับระดับชั้นและห้องดังนี้
-


สถิติประจำวันนี้ - บุคลากร
บุคลากรทั้งหมด มาปกติ มาสาย ขาด ลา ยังไม่มา
96 0 0 96